Disclaimer & privacy statement

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Sparckel streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Sparckel kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. 

 

Sparckel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. 

 

Copyright

Sparckel behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. 

 

Cookies en webstatistieken

Sparckel maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Sparckel haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

 

Sparckel © 2018 

Privacy statement (AVG)

Definities:
Betrokkene: diegene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
F.I.C.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53788494 en verwerker van Persoonsgegevens.
Beveiligingsincident: enige inbreuk op beveiliging waarbij mogelijk sprake is van een schending van (i) integriteit van gegevens (ii) vertrouwelijkheid van gegevens (iii) beschikbaarheid van gegevens. Datalek: vernietiging, wijziging, vrijelijk beschikbaar komen van, toegang tot Persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is geweest binnen die organisatie.
Persoonsgegevens: elk gegeven dat betrekking heeft op geïdentificeerde personen en of te identificeren personen.
Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of meerdere handelingen tezamen waarbij Persoonsgegevens op enigerlei wijze zijn betrokken.

F.I.C. en Persoonsgegevens

F.I.C. heeft in sommige gevallen Persoonsgegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet waarom, wanneer en hoe wij Persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement leggen wij dit uit en kun je ons toestemming geven om jouw Persoonsgegevens te gebruiken als dat nodig is.

Waarom gebruiken wij Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij opslaan, gebruiken wij om jou te registreren in ons systeem en zo jouw dossier met betrekking tot de door jou geplaatste bestellingen op orde te houden. Is er dan iets aan de hand, of wil je advies, dan kunnen wij in dit dossier nakijken hoe wij jou het beste kunnen helpen.

Wil je jouw gegevens inzien? Dan stuur je per post een verzoek naar F.I.C.. Bij die brief doe je een kopie van een legitimatiebewijs. Je krijgt dan binnen vier weken van ons een overzicht van jouw persoonsgegevens.

Wil je gegevens aanpassen, dan stuur je naar ons adres een brief met een kopie van jouw

legitimatiebewijs en geef je aan welke gegevens je aangepast wil hebben. Wanneer wij geen wettelijk verbod daarop hebben, zullen wij die gegevens binnen vier weken aanpassen en jou daarvan een bevestiging sturen.

Daarnaast kan het voorkomen dat we een wettelijke verplichting hebben om Persoonsgegevens te gebruiken.

Ook gebruiken gebruiken we jouw gegevens voor marketingactiviteiten. Omdat je klant bent bij ons willen wij jou op de hoogte houden van producten die aantrekkelijk kunnen zijn voor jou. Dit doen we via onze website, e-mail of telefoon.

Tot slot gebruiken we de Persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen verbeteren.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

F.I.C. legt alleen die gegevens vast die van belang zijn om jou te kunnen informeren over de nieuwe producten binnen F.I.C.. De gegevens zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt.

Het delen en beschermen van Persoonsgegevens

Wij beloven dat wij jouw gegevens geheim zullen houden. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of bedrijven en instellingen goed omgaan met jouw gegevens. Wij laten een extern jurist regelmatig controleren of wij nog aan de vereisten van de Autoriteit Persoonsgegevens voldoen.

Mocht voor F.I.C. om wat voor reden dan ook een wettelijke verplichting hebben om jouw Persoonsgegevens te delen, dan zullen wij jou daarover uiteraard informeren.

Jouw gegevens bekijken of aanpassen

Persoonsgegevens gaan over jou. Jij mag jouw gegevens dan ook inzien en waar mogelijk mag je vragen om die gegevens aan te passen.

F.I.C. en privacy

Wij begrijpen dat het belangrijk is dat wij elkaar kennen, maar dat wij niet onnodig Persoonsgegevens van jou moeten willen opslaan. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens en mag jij die aanpassen wanneer je dat wilt en het is toegestaan. Om die reden hebben wij ook een externe functionaris gegevensbescherming ingeschakeld.

Wij vinden het belangrijk dat jij goed kunt begrijpen hoe wij werken. Daarom hebben wij zo een privacy statement. Daarnaast is het voor ons van belang dat wij vast kunnen leggen dat wij jouw Persoonsgegevens mogen verwerken en dat jij aangeeft dat je hebt begrepen hoe wij dat doen. Daarom vragen wij om de gegevens hiernaast in te vullen en voor akkoord te digitaal te ondertekenen. Voorstaande kan en mag ook op info@sparckel.nl door onderstaande tekst te kopiëren in een mail en in te vullen.

Naam:
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
geeft toestemming om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van F.I.C. met betrekking tot haar dienstverlening op te slaan, te beheren, te verwerken en te delen.

Datum

Handtekening

wanneer ik deze toestemming wil intrekken, doe ik dat door onderstaande verklaring in te vullen en te ondertekenen en aan F.I.C. af te geven

Naam:
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
trekt voornoemde toestemming in en vraagt om de gegevens waar geen (verdere) wettelijke basis voor bestaat te vernietigen


Datum

Handtekening

intrekken toestemming geregistreerd en verwerkt door